Vedtægter

 1. Den Danske Nationalkomité for URSI, nedsat under Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, har til formål at sikre forbindelsen mellem Den Internationale Videnskabelige Radio Union, URSI (Union Radio Scientifique Internationale), og fagets forskere, blandt andet ved at informere om unionens arbejde, og ved at udbrede kendskab til faget. Nationalkomiteen skal endvidere søge at fremme videnskabelig forskning og teknisk udvikling indenfor radiovidenskab.
 2. I Nationalkomiteen indgår eet kommissionsmedlem for hver af URSI’s faglige kommissioner (for tiden 10). Kommissionsmedlemmerne er National Official Member af hver sin af det internationale URSI’s kommissioner.
  Nationalkomiteen kan desuden associere et antal medlemmer for hver af URSI’s faglige kommissioner.
 3. Valg af Nationalkomiteens medlemmer foretages ved Nationalkomiteens indstilling til Videnskabernes Selskabs stadfæstelse. Valget gælder for 3 år, og tre eller fire af komiteens medlemmer er på valg hvert år. Genvalg er muligt.
  Valgbare er forskere, der er aktive indenfor pågældende kommissions område.
  Igen kan genvælges efter at have fyldt 70 år.
  Komiteens medlemmer vælger for 3 år iblandt sig en formand, der fungerer som National Committee President i den internationale URSI. Efter behov besættes andre poster som: næstformand (Vice President), sekretær, kasserer, og eventuelt forret­ningsudvalg. Formanden er normalt medlem af ICSU (International Council of Scientific Unions) Nationalkomiteen under Videnskabernes Selskab.
 4. Nationalkomiteens medlemmer indkaldes til møde af formanden, når denne finder behov herfor, eller når mindst 3 medlemmer anmoder herom. Mindst én gang om året indkalder formanden samtlige medlemmer til fællesmøde. Beslut­ninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Rejses indvending mod en således truffet afgørelse af mindst 3 medlemmer, kan den kun anses for bindende, efter at over halvdelen af nationalkomiteens medlemmer har givet tilslutning.
 5. Nationalkomiteen udpeger delegerede til at repræsentere Nationalkomiteen i URSI’s og andre organers møder og udvalg. Et hvert kommissionsmedlem varetager kommunikationen med URSI’s Commission Chairmen.
  Formanden er ansvarlig for komiteens kommunikation med URSI, de øvrige komitémedlemmer og Videnskabernes Selskab, herunder afgivelse af årsrapport og budget.
  Meddelelse om ændringer i kontingentet indsendes til Videnskabernes Selskab.
 6. Nationalkomiteens vedtægter og eventuelle ændringer i disse sendes til høring i Videnskabernes selskab.
 7. Nærværende vedtægter træder i kraft 1. september 1979.

Ændringer:

7. januar 1982          Valgreglerne i § 3 er ændret.

13. marts 2002         Teksten i § 5 om formandens ansvar er opdateret i henhold til praksis uden ændring af indholdet.